Inhoud
1. Algemeen
2. Intellectuele eigendomsrechten
3. Aansprakelijkheidsbeperking
4. Hyperlinks naar deze website
5. Namen
6. Gebruik van de informatie
7. Deelnemen aan lessen: opleidingen, cursussen, workshops, opstellingen,…
8. Deelnemen aan activiteiten: groepen, healingen, meditaties, rituelen, …
9. Bij twijfel of vragen
10. Wijzigbaarheid van deze algemene voorwaarden
11. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken1. Algemeen

1.1 Website

Deze algemene voorwaarden omschrijven de regels, voorschriften en verklaringen voor het gebruik van de website gelegen op https://www.intquadraat.be. Deze website is eigendom van BVBA Wings, met als bestuurder en verwerkingsverantwoordelijke Kristien Mechelmans (‘ik’)

BV Wings
Tervantstraat 117 B, 3583 Paal-Beringen
België
BE0668 598 432
Tel. 011/19 48 69
kristien.quadraat@gmail.com
IBAN BE98 9731 6567 2293  - BIC ARSP BE22

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaar je je uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden. Gebruik deze website niet als je niet akkoord gaat met alle voorwaarden die hieronder worden vermeld.


1.2 Lessen en activiteiten

Daarnaast zijn de algemene voorwaarden van toepassing op iedere levering van diensten aan de cliënt of deelnemer, alle daarop betrekking hebbende overeenkomsten en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard. Deze diensten omvatten o.a. lessen - opleidingen, cursussen, workshops, lessen, opstellingen,… - en andere activiteiten zoals groepen, healingen, meditaties, rituelen, …

Door je in te schrijven in een les of activiteit verklaar je je uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

1.3 Bepalingen

Indien deze algemene voorwaarden eenmaal van toepassing zijn geweest op een rechtsverhouding tussen aanbieder enerzijds en cliënt of deelnemer anderzijds, wordt deze laatste geacht bij voorbaat te hebben ingestemd met deze algemene voorwaarden op nadien gesloten overeenkomsten.

Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts van toepassing indien en voor zover zij specifiek en schriftelijk door de aanbieder zijn aanvaard en gelden alleen voor de desbetreffende overeenkomst. Hieraan kunnen geen rechten ontleend worden met betrekking tot latere rechtsverhoudingen.

Door aanbieder gedane mondelinge toezeggingen zijn pas verbindend zodra zij schriftelijk bevestigd zijn.

Bij discrepantie tussen deze algemene voorwaarden en de overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, gaat de bepaling in de overeenkomst voor.

BV Wings behoudt zich het recht voor altijd en zonder enige beperking de algemene voorwaarden aan te passen zonder enige verwittiging vooraf.


1.4 Begrippen

Betekenis van de begrippen zoals is in deze algemene voorwaarden van toepassing:

- Aanbieder: BV Wings, tevens haar bestuurder Kristien Mechelmans
- Bedrijf: wanneer deze algemene voorwaarden ‘Bedrijf’, ‘ik’ of ‘mij’ vermeldt, verwijst dat naar BV Wings, Tervantstraat 117B, 3583 Beringen met als bestuurder Kristien Mechelmans
- Begeleider: verwijst naar de persoon die de activiteit, groep, healing, meditatie, ritueel… begeleidt
- Cliënt: verwijst naar de persoon, het bedrijf of de organisatie die gebruik wenst te maken van diensten aangeboden door BV Wings
- Deelnemer: verwijst naar een persoon die deelneemt aan een aangeboden dienst.
- Diensten: verwijst naar één van de diensten die worden aangeboden op www.intquadraat.be zoals lessen, opleidingen, cursussen, workshops, activiteiten, groepen, healingen, meditaties…
- FKC-hulpverlener: verwijst naar de persoon die de ‘lessenreeks hulpverlenen met FKC’ gevolgd heeft. Daarnaast ook naar de persoon die bezig is – in het lopende schooljaar van september tot mei – met het volgen van dezelfde lessenreeks. Deze laatste brengt de oefencliënten waar de persoon op oefent op de hoogte van het feit dat de opleiding nog lopende is (zie hiervoor 7.4).
- Gecertificeerd FKC-hulpverlener: verwijst naar de persoon die de ‘lessenreeks hulpverlenen met FKC’ gevolgd heeft en geslaagd is op het examen. Zo heeft deze persoon een ‘getuigschrift’ verworven. Dat getuigschrift biedt geen garantie dat deze persoon ook na het afleggen van het examen voldoende zal blijven bijscholen. Dat is de verantwoordelijkheid van de betreffende persoon. Kristien Mechelmans organiseert wel hiervoor voldoende bijscholingen en nodigt deze personen uit. Indien zij hier niet aan deelnemen, kan Kristien Mechelmans niet meer instaan voor het leveren van voldoende kwaliteit; waardoor zij niet als ‘gekwalificeerd FKC-hulpverlener’ erkend worden.
- Gekwalificeerd FKC-hulpverlener: verwijst naar iemand die na de opleiding ‘lessenreeks hulpverlenen met FKC’ geslaagd is op het examen EN nadien de verplichte lessen ‘wat is nieuw in FKC’ gevolgd heeft EN de nodige supervisiesessies volgt. De frequentie van de supervisiesessie wordt door de organisator bepaald, in overleg met de FKC hulpverlener; zij is o.a. afhankelijk van de hoegrootheid van de praktijk van de FKC-hulpverlener, de ernst van de problematieken, de nood en de problemen bij de FKC-hulpverlener.
- Lesgever: verwijst naar de persoon die de les, opleiding, cursus, workshop… geeft.
- Organisator: verwijst naar de persoon (Kristien Mechelmans) of het bedrijf (BV Wings) dat de dienst organiseert
- Overeenkomst: verwijst naar de overeenkomst voor de levering van diensten tussen BV Wings en de cliënt, inclusief aanmeld- en inschrijfprocedures.
- Persoonlijke gegevens: verwijst naar alle informatie die direct, indirect of in verband met andere informatie - inclusief een persoonlijk identificatienummer - de mogelijkheid biedt tot identificatie van een natuurlijk persoon.
- Schriftelijk: communicatie zowel mogelijk ‘op papier’ als elektronisch.
- Website: verwijst naar de website van BV Wings / Kristien Mechelmans, bereikbaar via de URL ‘https://www.kristienmechelmans.be


2. Intellectuele eigendomsrechten


2.1 Website

De inhoud van deze website, met inbegrip van de merken, logo’s, foto’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan BV Wings of rechthoudende derden.

Jij hebt toegang tot www.intquadraat.be voor eigen persoonlijk gebruik, onderworpen aan de beperkingen die in deze algemene voorwaarden zijn vastgelegd. Je mag geen materiaal van deze website geheel of gedeeltelijk kopiëren, opnieuw publiceren, verkopen, verhuren, in sublicentie geven, reproduceren, dupliceren, kopiëren, herdistribueren, overdragen, op welke drager en met welk middel ook, vertalen, aanpassen, wijzigen, integreren in een andere website, of op welke wijze ook exploiteren zonder voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van BV Wings.

Op de namen en de logo’s zijn geregistreerd en beschermd als ‘merk’. De namen, logo’s en vormgeving mogen niet worden gebruikt in verband met producten en diensten die identiek of gelijkaardig zijn aan die van BV Wings wanneer dat gebruik tot verwarring zou kunnen leiden of BV Wings, FKC, Chrysocolla, Kristien in diskrediet zou kunnen brengen of het imago zou kunnen aantasten.


2.2 Inhoud van lessen en activiteiten

Naast het auteursrecht, is de intellectuele eigendom van de cursussen en lesmateriaal vastgelegd in een I-Depot. Je mag geen informatie of materiaal van deze lessen geheel of gedeeltelijk kopiëren, opnieuw publiceren, verkopen, verhuren, in sublicentie geven, reproduceren, dupliceren, kopiëren, herdistribueren, overdragen, op welke drager en met welk middel ook, vertalen, aanpassen, wijzigen, integreren in een andere website, of op welke wijze ook exploiteren zonder voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van BVBA Wings.

Om hierover geen misverstanden te laten bestaan wordt hierover nog een ‘afspraak’-document ter ondertekening voorgelegd aan de deelnemer voor de aanvang van de eerste les (de les testen). Zie hiervoor 7.4


2.3 Bij overtreding

Bij overtreding van dit artikel bv. door een les op te nemen, door anderen te leren testen met de FKC-methode, door info te verspreiden (tekst, lijsten, powerpoint), … dan is de overtreder aan de aanbieder een direct opeisbare boete van 1000 € verschuldigd voor iedere overtreding, onverminderd het recht van aanbieder om naast de boete een volledige schadevergoeding te vorderen alsmede onverminderd alle overige rechten van de aanbieder.

Daarnaast ontstond er hierdoor een vertrouwensbreuk waardoor overtreder niet meer toegelaten wordt in de diensten, lessen, activiteiten… die aangeboden worden door de organisator.


2.4 Uitzonderingen

De uitzonderingen op de onder 2.1 en 2.2 vermelde intellectuele eigendomsrechten zijn:
- een gekwalificeerd FKC-hulpverlener krijgt van Kristien Mechelmans, bestuurder van BV Wings, het recht om het FKC-logo ook op zijn/haar eigen website en informatiebronnen te gebruiken en om te verwijzen naar deze website – www.intquadraat.be -, ook via hyperlinks. Dit vanaf het moment van het slagen op het examen na de opleiding ‘lessenreeks hulpverlenen met FKC’ tot het moment dat de FKC-hulpverlener niet meer voldoet aan de criteria om een gekwalificeerd FKC-hulpverlener te zijn (zie hiervoor 1.4).
- een gekwalificeerd FKC-hulpverlener krijgt van Kristien Mechelmans, bestuurder van BV Wings, het recht om beperkte delen tekst over de FKC-methode van deze website over te nemen. Dit kan in overleg gebeuren. Dit vanaf het moment van het slagen op het examen na de opleiding ‘lessenreeks hulpverlenen met FKC’ tot het moment dat de FKC-hulpverlener niet meer voldoet aan de criteria om een gekwalificeerd FKC-hulpverlener te zijn (zie hiervoor 1.4).
- de informatie over derden die eigendom is van henzelf. U kan zulke informatie vinden bij  ‘FKC / hulpverleners /vind je match’ en bij ‘chrysocolla / waar kan je nog terecht’.
- Kristien Mechelmans, bestuurder van BV Wings, staat de FKC-hulpverlener het gebruik toe van de documenten ‘bijlagen’ in het ‘mijn-FKC’ gedeelte en in de mappen die in de les ter beschikking gesteld worden, voor zover (1) de FKC-hulpverlener deze documenten gebruikt voor diens cliënt in een hulpverleningscontext (2) het FKC-logo duidelijk zichtbaar en leesbaar blijft op alle reproducties, kopies, afdrukken, … die ervan worden gemaakt, (3) deze documenten enkel worden gebruikt voor louter informatieve doeleinden en niet commercieel worden geëxploiteerd, niet in de media worden verspreid of op enig informaticasysteem of netwerk worden geplaatst, en (4) aan deze documenten geen enkele wijziging wordt aangebracht. Ieder gebruik dat ingaat tegen deze voorwaarden is uitdrukkelijk verboden.
- in een sessie met een cliënt mag de FKC-hulpverlener aan de cliënt datgene uitleggen wat van toepassing is op de situatie en de problemen van de cliënt. Hiervoor mag de FKC-hulpverlener de kennis uit de les mondeling delen. De cliënt mag hiervan notities nemen. De cliënt mag hiervan geen geluidsopname maken.
- de intellectuele eigendom-clausule betreffende de teksten op de website heeft betrekking op de teksten onder de domeinen die vermeld worden in de ‘header’ van de website: FKC / Chrysocolla / Kristien / Nieuws-info / mijn FKC. De teksten van ‘algemene voorwaarden’ en ‘privacy verklaring’ bevatten onderdelen die van algemene of wettelijke aard zijn en daardoor niet als eigendom kunnen beschouwd worden. Daardoor kunnen ook gelijkaardige clausules gevonden worden in gelijklopende verklaringen op ander website; zonder de bedoeling te hebben hier het intellectuele eigendom van de eigenaars van deze website te schenden.


3. Aansprakelijkheidsbeperking


3.1 Website

BV Wings levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig, toegankelijk en up-to-date zou zijn, doch zij kan geen waarborg of garantie bieden over de juistheid, de volledigheid, het actuele karakter van deze informatie of over de beschikbaarheid van de website. In geen geval zal BV Wings aansprakelijk zijn voor een tikfout, eventuele weglatingen, onjuistheden, onduidelijkheden, technische problemen, enige andere fout of tekortkoming in verband met de website.

BV Wings kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe, indirecte, speciale, bijzondere, incidentiële of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, bijvoorbeeld als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, imagoschade, verlies van gegevens, gederfde winst of omzet, gemiste besparingen, vertraging van activiteit, enige vorm van financiële of commerciële schade, nalatigheid, onrechtmatige daden, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, virussen, beschadigen van apparatuur, programmatuur, hardware of andere van de gebruiker; en dit zelfs wanneer BV Wings op de hoogte werd gebracht van de mogelijkheid van het optreden van dergelijke schade.

BV Wings geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Websites of andere informatiebronnen waarnaar verwezen wordt, of waarnaar hyperlinks worden gelegd vanuit deze website, worden niet gecontroleerd door BV Wings. De aanwezigheid van een hyperlink naar websites van derden impliceert geenszins een goedkeuring, noch een kwaliteitsgarantie vanwege BV Wings. Deze verwijzingen en links zijn enkel gecreëerd om de bezoekers van deze website hun aanvullende diensten of informatie te verstrekken. BVBA Wings kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud, de juistheid, de kwaliteit van de informatie, de volledigheid of de kenmerken, voor het commerciële beleid op die websites, voor de hyperlinks die deze websites zelf naar andere websites leggen, voor fouten op deze websites; noch voor de beschikbaarheid, rechtmatigheid, veiligheid en privacybescherming van deze externe website. Het verwijzen naar of het plaatsen van links naar deze externe websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. BV Wings kan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Zonder het voorgaande te beperken, wijst BV Wings specifiek alle garanties en vertegenwoordigingen in alle inhoud verzonden op of in verband met deze website of op websites die als link zichtbaar zijn op deze website, of in producten of diensten verstrekt als onderdeel van of anders in verband met deze website,
inclusief maar niet beperkt tot de garanties van verkoopbaarheid, gepastheid voor een bepaald doel of de niet-schending van rechten van derden.

Als je een link op onze website vindt die om welke reden dan ook aanstootgevend is, kan je op elk moment contact met mij opnemen en mij hiervan op de hoogte stellen door een e-mail te sturen naar kristien.quadraat@gmail.com. Ik zal verzoeken om links te verwijderen in overweging nemen, maar ik ben niet verplicht om rechtstreeks op je te reageren.


Geen enkel mondeling advies of geschreven informatie vertrokken door BV Wings of één van zijn filialen, werknemers, officiers, bestuurders, tussenpersonen of dergelijke zal een garantie vormen. Informatie in de vorm van prijs en beschikbaarheid is onderhevig aan verandering zonder eerdere melding.

Zonder het vorige te beperken, garandeert BV Wings niet dat deze website altijd ononderbroken, onbeschadigd, tijdig of foutloos zal zijn.

Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site niet beschikbaar zou zijn, zal BV Wings de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Als je onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan je de verwerkingsverantwoordelijke van de site contacteren.

De inhoud van de site - links inbegrepen - kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden.


3.2 Bij inschrijven en deelnemen aan lessen en activiteiten

Zie hiervoor hoofdstuk 8 en hoofdstuk 9


4. Hyperlinks naar deze website


4. 1. FKC-ers

Gekwalificeerde FKC-hulpverleners mogen naar deze website een hyperlink maken.

4. 2 Andere organisaties

De volgende organisaties kunnen naar deze website linken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming:

 • Overheidsinstanties
 • Zoekmachines
 • Nieuwsorganisaties
 • Geaccrediteerde bedrijven voor het hele systeem, met uitzondering van het werven van non-profitorganisaties, winkelcentra voor goede doelen en fondsenwerving groepen voor liefdadigheidsinstellingen die geen hyperlink naar onze website mogen hebben


Deze organisaties kunnen linken naar de startpagina, publicaties of andere website informatie, zolang de link: (1) op geen enkele manier misleidend is; (2) niet ten onrechte sponsoring, goedkeuring of goedkeuring van de verbindende partij en haar producten en/of diensten impliceert; en (3) past binnen de context van de site van de verbindende partij.

BV Wings kan andere linkverzoeken van de volgende soorten organisaties in overweging nemen en goedkeuren:

 • algemeen bekende informatiebronnen voor consumenten en/of bedrijven
 • dot.com-gemeenschap sites
 • verenigingen of andere groepen die goede doelen vertegenwoordigen
 • online directory-distributeurs
 • internetportalen
 • accountants-, advocaten- en adviesbureaus
 • onderwijsinstellingen en handelsverenigingen.


Deze organisaties kunnen - na verlenen van de goedkeuring - naar de homepage linken zolang de link: (1) op geen enkele manier misleidend is; (2) geen ten onrechte sponsoring impliceert, goedkeuring van de verbindende partij en haar producten of diensten heeft; en (3) past binnen de context van de site van de verbindende partij.

Als je een van de organisaties bent die hierboven worden genoemd, en je geïnteresseerd bent in een link naar onze website, moet je mij hiervan op de hoogte stellen door een e-mail te sturen naar kristien.quadraat@gmail.com met vermelding van je naam, de naam van je organisatie, contactgegevens, de URL van je site, een lijst met alle URL’s van waaruit je naar onze website wilt linken en een lijst met de URL’s op onze site waarnaar je wilt verwijzen. Ik zal binnen de maand reageren.

Goedgekeurde organisaties kunnen als volgt een hyperlink naar deze website maken:

 • Door gebruik te maken van onze bedrijfsnaam; of
 • Door gebruik te maken van de uniforme resource locator waarnaar wordt gelinkt; of
 • Het gebruik van een andere omschrijving van onze website waarnaar gelinkt wordt, het moet logisch zijn binnen de context en het formaat van de inhoud op de site van de koppelende partij.

Het gebruik van een logo van FKC, Chrysocolla of Kristien is niet toegestaan bij het linken.


4. 3. Aansprakelijkheid voor inhoud

BV Wings kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige inhoud die via deze hyperlink op je website verschijnt. Je stemt ermee in om BV Wings te beschermen en te verdedigen tegen alle claims die op je website worden ingediend. Er mogen geen link(s) op een website verschijnen die kunnen worden geïnterpreteerd als lasterlijk, obsceen of crimineel, of die inbreuk maken, anderszins schendt of pleit voor de inbreuk of andere schending van rechten van derden.


4.4 Voorbehoud van rechten

BV Wings behoudt het recht om te verzoeken dat je alle links of een bepaalde link naar deze website verwijdert. Je stemt ermee in om op verzoek alle links naar deze website onmiddellijk te verwijderen. We behouden ook het recht voor om deze algemene voorwaarden en het koppelingsbeleid op elk moment te wijzigen. Door continu naar onze website te linken, ga je ermee akkoord gebonden te zijn aan, en zich te houden aan deze voorwaarden voor linken.


5. Namen

Op de website vermelde merken en namen, zoals product-, overheids-, handels- en vennootschapsnamen kunnen juridisch beschermd zijn.


6. Gebruik van de informatie

6.1 Website

De informatie op deze website is van algemene aard. Ze is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker beschouwd worden.
BV Wings kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

De informatie op deze website heeft geen diagnostische of therapeutische doeleinden. Deze informatie of toepassing ervan dient niet gezien te worden als een vervanging voor medische of andere professionele hulp, zorg, ondersteuning of informatievoorziening. Bij twijfel, acute medische klachten, psychische problemen of bij het verergeren van klachten of symptomen worden bezoekers van deze website geadviseerd dadelijk contact op te nemen met hun eigen huisarts, behandelend arts, wachtarts, het noodnummer of de dienst spoedgevallen


6.2 Lessen en activiteiten

De informatie uit de lessen en activiteiten of de toepassing ervan dient niet gezien te worden als een vervanging voor medische of andere professionele hulp, zorg, ondersteuning of informatievoorziening. Bij twijfel, acute medische klachten, psychische problemen of bij het verergeren van klachten of symptomen worden bezoekers van deze website geadviseerd dadelijk contact op te nemen met hun eigen huisarts, behandelend arts, wachtarts, het noodnummer of de dienst spoedgevallen

Noch BV Wings, noch Kristien Mechelmans, kan aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie.

De informatie op deze website heeft geen diagnostische of therapeutische doeleinden. 

De FKC-hulpverlener kan informatie uit de kennis van FKC en getest via FKC overmaken aan de cliënt, maar staat steeds zelf in voor het beoordelen van de relevantie en toepasselijkheid van deze informatie ten aanzien van de cliënt. De FKC-hulpverlener blijft te allen tijde volledig zelf verantwoordelijk voor de informatieverstrekking, adviesverlening, aanpak, behandeling en eventuele doorverwijzing van de individuele cliënt.


6.3 Gebruiken van informatie uit de lessen in een sessie bij een cliënt

De FKC-hulpverlener kan informatie uit de kennis van FKC en getest via FKC overmaken aan de cliënt, maar staat steeds zelf in voor het beoordelen van de relevantie en toepasselijkheid van deze informatie ten aanzien van de cliënt. De FKC-hulpverlener blijft te allen tijde volledig zelf verantwoordelijk voor de informatieverstrekking, adviesverlening, aanpak, behandeling en eventuele doorverwijzing van de individuele cliënt. Noch BV Wings, noch Kristien Mechelmans, kan aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit een advies of een handeling gesteld door een FKC-er.

Een sessie bij een FKC-hulpverlener dient niet gezien te worden als een vervanging voor medische of andere professionele hulp, zorg, ondersteuning of informatievoorziening. Bij twijfel, acute medische klachten, psychische problemen of bij het verergeren van klachten of symptomen worden bezoekers van deze website geadviseerd dadelijk contact op te nemen met hun eigen huisarts, behandelend arts, wachtarts, het noodnummer of de dienst spoedgevallen.

In een sessie bij een FKC-hulpverlener blijft de cliënt steeds vrij om een gegeven advies al dan niet op te volgen, om een voorgestelde aanpak te weigeren, om de sessie stop te zetten, om gemaakte afspraken te annuleren, om een second opinion in te winnen, om meer verduidelijking te vragen, om notities te nemen tijdens de sessie, om te veranderen van FKC-hulpverlener.

Een FKC-hulpverlener kan bij verandering van hulpverlener gevraagd worden om de essentiële informatie  te verstrekken aan de volgende hulpverlener zodat de continuïteit van de zorgen kan gewaarborgd worden. De FKC-hulpverlener is hierbij niet verplicht om persoonlijke notities over te maken.

Elke FKC-hulpverlener die professioneel met cliënten werkt is verantwoordelijk voor het afsluiten van een gepaste aansprakelijkheidsverzekering hiervoor.


7. Deelnemen aan lessen: opleidingen, cursussen, workshops, opstellingen,…

De door BV Wings georganiseerde lessen, opleidingen en cursussen zijn geen medische opleiding en vervangen dit evenmin. De gegeven opleidingen hebben een aanvullende en ondersteunende functie, complementair naast de nodige medische, psychologische en/of psychiatrische behandeling.


7.1. Deelnemers

De deelnemers aan de lessen, opleidingen of cursussen verklaren in het jaar van de opleiding de leeftijd van 18 jaar te bereiken / bereikt te hebben. Jongeren tussen 16 en 18 jaar mogen deelnemen indien er tevens een ouder deelneemt aan de opleiding, en dit met toestemming van de andere ouder.


7.2 Ongeval en schade

De organisator is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen, materiële schade of morele schade die voorvallen tijdens de opleiding of op het domein waarop de opleiding plaatsvindt. De deelnemer verklaart de organisator, de lesgevers en de helpers te ontheffen van elke aansprakelijkheid / vordering tot schadevergoeding, behoudens in geval van opzet of bedrog.

Indien en voor zover op de organisator enige aansprakelijkheid zou komen te rusten, op welke grond dan ook, is deze te allen tijde beperkt tot de directe schade en gelimiteerd tot de uitkering onder de aansprakelijkheidsverzekering van de deelnemer de betreffende schade dekt en tot uitkering overgaat.

Vorderingen tot betaling van schadevergoeding vervallen door verloop van 1 jaar na de dag waarop de deelnemer bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met de schade en de mogelijke aansprakelijkheid voor die schade.

In geval van toerekenbare tekortkoming, dient de deelnemer eerst de organisator hiervoor schriftelijk in gebreke te stellen zodat de organisator in staat is om haar verplichtingen na te komen, of eventuele fouten te herstellen, of schade te beperken, of op te heffen.


7.3 Inschrijving en betaling

Door de inschrijving in de lessen of opleiding verklaart de deelnemer dit document te kennen, te aanvaarden en hiermee akkoord te gaan. Door de deelnemer gemaakte voorbehouden of afwijkingen hiervan zullen enkel gelden indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk worden aanvaard door de organisator.

Door de inschrijving en de aanvaarding hiervan ontstaat tussen partijen een bindende overeenkomst, ongeacht de drager van de inschrijving en aanvaarding. Door de inschrijving, na aanvaarding, verbindt de deelnemer zich tot betaling van het inschrijvingsgeld.

De vermelde prijzen gelden voor de les en het geleverde lesmateriaal. De prijzen zijn inclusief BTW en administratiekosten. Eventuele reis- en verblijfskosten in verband met het volgen van de lessen, opleidingen… op locatie zijn niet inbegrepen in de prijzen van een opleiding.

oor de meerderheid van de lessen en opleidingen bestaat het lesgeld uit twee delen. Enerzijds een voorschot dat dadelijk betaald dient te worden bij het - online - inschrijven. Anderzijds het resterende bedrag waarvoor de deelnemer een aantal weken voor de betreffende les of opleiding een te-betalen-factuur ontvangt. Indien de lesdatum dicht bij de inschrijving ligt, zal het betaalde voorschot mee vermeld worden op de te-betalen-factuur. Indien er geruime tijd tussen de lesdatum het inschrijven - en dus betalen van het voorschot - ligt, ontvangt de deelnemer al een factuur over het betaalde voorschot.

De organisator zendt de cliënt of deelnemer facturen voor de nog te leveren diensten. De organisator is gerechtigd om deze facturen elektronisch te zenden op het door de deelnemer aangegeven mailadres.

De deelnemer dient het verschuldigde bedrag inclusief BTW en voor BTW-vrijgestelden exclusief BTW, behoudens andersluidende afspraken, uiterlijk op de vervaldag te hebben voldaan: binnen de 10 dagen na verzenden van de factuur. De deelnemer is niet gerechtigd de betalingsverplichting op te schorten, ook niet in geval van klachten.

Betaling dient netto plaats te vinden op de bankrekening van BV Wings, zonder enige korting, inhouding of verrekening. De op de bankafschriften aangegeven valutadag wordt als dag van de betaling aangenomen.

In het geval de deelnemer in gebreke blijft om het verschuldigde inschrijvingsgeld te betalen uiterlijk op de vervaldag, zal van rechtswege en zonder vereiste van ingebrekestelling een nalatigheidsinterest aan de wettelijke intrestvoet op de hoofdsom (vanaf de vervaldag) en een forfaitaire schadevergoeding van 10% met een minimum van 15,00 Euro verschuldigd zijn.

Vanaf het moment dat de deelnemer van rechtswege in verzuim is qua betaling van (het resterende) inschrijvingsgeld, zal de toegang tot de betreffende dienst worden geweigerd en geblokkeerd. Na voldoen van de openstaande factuur en alle daaraan genoemde kosten, heeft de deelnemer weer toegang tot de betreffende dienst.

Klachten betreffende facturen dienen uiterlijk binnen 8 dagen na factuurdatum schriftelijk bij de organisator te worden ingediend. Bij gebreke hiervan worden de facturen geacht te zijn geaccepteerd en akkoord bevonden.


7.4 Annulering

Indien de deelnemer een les, opleiding of workshop wenst te anuleren, kan dit zeker.
Bij annulering wordt het betaalde voorschot wordt nooit terugbetaald.
Bij annulering voor het betalen van de te-betalen-factuur van het resterende lesgeld, worden er geen verdere kosten in rekening gebracht. De gemaakte overeenkomst wordt verbroken en de deelnemer of cliënt ontvangt verder geen factuur.

Indien reeds wel deze te-betalen-factuur was opgemaakt en verzonden, kan annuleren nog tot 4 weken voor de les of de aanvang van de opleiding zonder verdere kosten. De eventueel reeds betaalde factuur over het nog te-betalen-bedrag zal worden teruggestort en er wordt een creditnota opgemaakt. Bij annuleren korter dan 4 weken voor de betreffende les, opleiding of workshop is er nog een vergoeding van 10% van het totale inschrijvingsgeld verschuldigd. Bij annulering/ stopzetting in de loop van een lessenreeks is de organisator niet verplicht een deel van het betaalde bedrag terug te storten. De deelnemer die annuleert is ook niet verplicht tot betalen van een eventueel nog volgend deel van het lesgeld.

Wanneer een deelnemer besluit om tijdens de workshop of opleiding op eigen initiatief te vertrekken, blijft het gehele bedrag van het inschrijvingsgeld verschuldigd.

De organisator behoudt zich het recht naar eigen inschatting deelname te weigeren of stop te zetten in welk geval het inschrijvingsgeld niet betaald hoeft te worden, of pro rata aan de deelnemer zal worden terugbetaald.

Indien de benodigde gegevens voor de uitvoering van de overeenkomst niet tijdig aan de organisator worden verstrekt, heeft de organisator het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voorvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de cliënt of deelnemer in rekening te brengen.


7.5 Start-afspraak

Bij de aanvang van de les testen - die de opstap is naar de lessenreeks hulpverlenen - ondertekenen de deelnemers volgende afspraak:


Afspraak

De kennis die u in de lessen ‘testen met FKC’, ‘terugkomdag testen’ en alle lessen in kader van ‘hulpverlenen met FKC’ verkrijgt, mag u vrij gebruiken om te werken op uzelf en uw naasten.

Met deze kennis mag u geen diagnoses stellen, noch verwerft u de bevoegdheid om medische behandelingen uit te voeren. U handelt zorgvuldig en beseft dat u bij medische klachten vaak ook een arts dient te raadplegen.

Zolang u nog oefent, meldt u dit aan uw oefenpersonen.

U weegt zorgvuldig af wat u aan uw testpersoon vertelt.

U test correct en zorgvuldig en onder uw eigen verantwoordelijkheid. Kristien Mechelmans kan nooit verantwoordelijk gesteld worden voor wat u met de FKC-kennis doet. Als u professioneel met FKC werkt is het uw verantwoordelijkheid om hiervoor een gepaste verzekering af te sluiten.

De kennis over FKC is ontwikkeld door en intellectuele eigendom van Kristien Mechelmans, bestuurder van BV Wings. U mag deze informatie - tekst, powerpoint of film - niet kopiëren, verspreiden of op een andere manier gebruiken zonder haar uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. U maakt zelf geen enkele geluidsopname of film van de lessen.

Enkel Kristien Mechelmans heeft het recht deze informatie tegen een vergoeding te verspreiden of de goedkeuring voor het verspreiden hiervan aan anderen te geven.

Als u in de toekomst bekend wenst te maken dat u test en werkt met de methode van de ‘fundamentele kinesiologische communicatie (FKC)’, dient u hiervoor eerst het examen af te leggen. Indien u slaagt voor het examen ontvangt u een getuigschrift. Daarmee verwerft u het recht om bekend te maken dat u de opleiding ‘hulpverlenen met FKC’ heeft voltooid. Om een gekwalificeerd FKC-hulpverlener te blijven, dient u zich regelmatig bij te scholen en te laten superviseren.

De informatie die in de les gegeven wordt, stemt overeen met de huidige kennis van  FKC. Het is mogelijk dat in de toekomst nieuwe informatie bekend wordt. Indien u professioneel met FKC werkt, is het uw verantwoordelijkheid om eventuele bijscholingen hierover te volgen.

U mag wel aan uw naasten, patiënten en cliënten gratis de informatie doorgeven over ‘zwak en sterk bepalen’ en ‘ijken’, op voorwaarde dat dit correct en volledig gebeurt. Ook mag u hen leren ‘zelf transformeren’ en ‘hulp vragen’. In de lessenreeks hulpverlenen ontvangt U ook nog informatie die U mag delen met anderen (de bijlagen). U mag hen niets anders leren uit de lessen zonder goedkeuring van Kristien Mechelmans.

Gelezen en goedgekeurd,

naam in drukletters:                            datum:                                   handtekening:                                     


7.6 Rechten en plichten

De organisator heeft een inspanningsverplichting en geen resultaatsverbintenis. De organisator zal zich maximaal inspannen om de deelnemers een positief resultaat te laten bereiken maar kan niet garanderen dat dit resultaat zal worden bereikt.
De deelnemers dienen zich vanuit een positieve grondhouding coöperatief op te stellen tijdens de lessen. De organisator heeft een recht een deelnemer voor, bij aanvang of in de loop van de lessen te weigeren wanneer de deelnemer de afspraken schendt of zich ten opzichte van de organisator, lesgever, helper of mede-deelnemer klachtwaardig of onrespectvol gedraagt. De betreffende deelnemer ontvangt hiervan een bericht. De organisator is niet gehouden het reeds betaalde lesgeld terug te storten. Indien nog een betalingstermijn volgt voor een deel van het lesgeld, is de deelnemer niet gehouden dit te betalen.

De organisator heeft het recht om de inhoud en de uitvoering van de lessen tussentijds te wijzigen om reden van kwalitatiever verbetering.

De organisator heeft het recht de data van de lessen en de grootte van de groepen te bepalen, hiermee rekening houdende met de dan geldende wet- en regelgeving.

De organisator behoudt zich het recht voor om de les of opleiding te annuleren in het geval onvoldoende deelnemers werden bereikt. De reeds geaccepteerde deelnemers ontvangen hiervan dan een bericht, zonder dat de organisator gehouden is tot opgave van redenen, waarna hun betalingsverplichting vervalt en eventuele reeds voldane betalingen worden teruggestort en een creditnota wordt bezorgd.

De organisator behoudt zich het recht voor om een vastgelegde data te verplaatsen of lessen stop te zetten of te annuleren in geval deze wegens omstandigheden niet meer kan doorgaan. De organisator zal dit tijdig melden en is hiervoor geen vergoeding verschuldigd. De organisator zal, binnen de mogelijkheden, een nieuwe datum voorzien. Indien dit niet kan, zal de organisator de reeds betaalde bedragen terugstorten en hiervoor een creditnota voorzien.

De organisator is gerechtigd om derden in te schakelen voor de uitvoering van een overeenkomst.


7.7 Stopzetting


Indien een deelnemer de groep verstoort of het leerproces van anderen teveel afremt, kan de organisator ten allen tijde het initiatief nemen deze deelnemer uit de opleiding te verwijderen in het belang van de kwaliteit van het leerproces en/of de veiligheid van de groep. De niet opgenomen lesgelden worden dan integraal teruggestort, de toegang tot de leergroep stopt.

De ‘lessenreeks hulpverlenen’ omvat een opleiding waarvan alle ‘live’-lessen dienen gevolgd te worden. Bij verwachte afwezigheid in een les, contacteert de deelnemer de organisator zodat er kan gewisseld worden van groep. Indien de les echt niet kan gevolgd worden, stopt de opleiding voor het lopende lesjaar. De deelnemer krijgt de mogelijkheid om het volgende lesjaar terug in te pikken bij de betreffende les. Er wordt geen deel van het lesgeld teruggestort.

In de ‘lessenreeks hulpverlenen’ wordt een voorbereiding van de deelnemer gevraagd. Zij krijgen ruim op tijd de films die zij op voorhand dienen te bekijken. Indien een deelnemer herhaaldelijk onvoorbereid naar de les komt, zal de organisator het initiatief nemen deze deelnemer uit de opleiding te verwijderen in het belang van de kwaliteit van het leerproces.


7.8 Persoonlijke informatie

Zowel deelnemer als organisator, lesgever en helper zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij – in welke richting dan ook – in de lessen hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit zo wordt medegedeeld, of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Bij twijfel wordt de informatie als vertrouwelijk beschouwd.

De persoonsgegevens zullen door de organisator worden behandeld conform de privacyverklaring.


7.9 Klachten

Indien de deelnemer niet tevreden is over de uitvoering van de overeenkomst, dan moet de deelnemer dit zo spoedig mogelijk schriftelijk aan de organisator laten weten, ten laatste binnen veertien dagen na het volgen van een les/onderdeel. Klachten die later worden gemeld kunnen niet in behandeling worden genomen. Tevens vervalt in dat geval het recht op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

In de mail/brief dient de klacht zo duidelijk mogelijk omschreven zodat de organisator in staat is te reageren. Een niet duidelijk omschreven klacht kan de organisator niet in behandeling nemen. Een gegronde klacht zal de organisator proberen te herstellen, recht te zetten of verbeteren.


7.10 Parkeren

Bij het parkeren houdt de deelnemer rekening met zowel de wet betreffende de verkeerscode, als met het niet hinderen van de buren door het innemen van hun parkeerruimte of door het maken van lawaai.


8. Deelnemen aan activiteiten: groepen, healingen, meditaties, rituelen,…

De door BV Wings georganiseerde groepen en healingen zijn geen ‘lessen’. Toch wordt er soms informatie gegeven. Deze informatie is geen medische opleiding en vervangt dit evenmin. De gegeven opleidingen hebben een aanvullende en ondersteunende functie naast de nodige medische, psychologische en/of psychiatrische behandeling.


8.1. Deelnemers

De deelnemers aan de groepen of healingen verklaren in het jaar van de activiteit de leeftijd van 18 jaar te bereiken / bereikt te hebben. Jongeren tussen 16 en 18 jaar mogen deelnemen indien er tevens een ouder deelneemt aan de groep, en dit met toestemming van de andere ouder.


8.2 Ongeval en schade

De organisator is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen, materiële schade of morele schade die voorvallen tijdens de opleiding of op het domein waarop de opleiding plaatsvindt. De deelnemer verklaart de organisator, de begeleiders en de helpers te ontheffen van elke aansprakelijkheid / vordering tot schadevergoeding, behoudens in geval van opzet of bedrog.


8.3 Inschrijving

Door de inschrijving verklaart de deelnemer dit onderhavig document te kennen, te aanvaarden en hiermee akkoord te gaan. Ook al is deze activiteit gratis, toch gaat de deelnemer met het inschrijven een engagement aan. De deelnemer verbindt zich ertoe om een annulatie zo spoedig mogelijk mede te delen aan de organisator.

De organisator behoudt zich het recht voor om de activiteit te annuleren in het geval onvoldoende deelnemers werden bereikt.

De organisator behoudt zich het recht voor om een vastgelegde data te verplaatsen in geval deze wegens omstandigheden niet meer kan doorgaan. De organisator zal dit tijdig melden en is hiervoor geen vergoeding verschuldigd. De organisator zal, binnen de mogelijkheden, een nieuwe datum voorzien.

De organisator behoudt zich het recht voor naar eigen inschatting deelname te weigeren of stop te zetten.

Indien een deelnemer de groep verstoort of het proces van anderen teveel afremt, kan de organisator ten allen tijde het initiatief nemen deze deelnemer uit de activiteit te verwijderen in het belang van de kwaliteit van de activiteit en/of de veiligheid van de groep


8.4 Persoonlijke informatie

De informatie die wordt uitgewisseld tussen deelnemer, organisator, begeleider, helper – in welke richting dan ook – blijft strikt vertrouwelijk.
De persoonsgegevens zullen door de organisator worden behandeld conform de privacyverklaring.


8.5 Parkeren

Bij het parkeren houdt de deelnemer rekening met zowel de wet betreffende de verkeerscode, als met het niet hinderen van de buren door het innemen van hun parkeerruimte of door het maken van lawaai.


9. Bij twijfel of vragen

Neem contact op als u vragen heeft, via kristien.quadraat@gmail.com of op 011/19 48 69


10. Wijzigbaarheid van deze algemene voorwaarden

Deze verklaring van algemene voorwaarden werd opgesteld en dus laatst gewijzigd op 18 augustus 2023.
BV Wings behoudt zich het recht voor altijd en zonder enige beperking de algemene voorwaarden aan te passen zonder enige verwittiging vooraf.


11. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Bij elk geschil als gevolg van of verbonden met het gebruik van deze website of het volgen van een les of een activiteit zullen beide partijen eerst hun best doen om het geschil onderling op te lossen. Indien dat niet lukt, zal het geschil aan een rechter voorgelegd worden.

Uitsluitend het Belgisch recht is van toepassing.